Persoanele fizice autorizate (PFA) pot beneficia de concediul de creștere a copilului (CCC) în conformitate cu anumite condiții stabilite, similar salariaților.

Pentru a intra în CCC, un PFA trebuie să demonstreze că a obținut venituri supuse impozitului pe o perioadă de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Aceste venituri trebuie să fie declarate prin intermediul declarației unice depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar impozitul corespunzător acestora trebuie să fie plătit.

Deși nu este necesară plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru a beneficia de indemnizația pentru CCC, PFA-ul trebuie să achite CASS-ul corespunzător veniturilor sale și să încheie un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații la casă de asigurări de sănătate.

Înainte de a intra în CCC, PFA-ul trebuie să suspende activitatea prin intermediul declarației unice depuse la ANAF și să depună documentele necesare la agențiile de plăți și inspecție socială, respectiv la municipiul București.

Documentele necesare includ, printre altele, o adeverință eliberată de ANAF cu veniturile din anul anterior nașterii copilului și cele estimate pentru anul respectiv, precum și declarații unice pentru veniturile obținute în aceste perioade.

Indemnizația pentru CCC se calculează în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului și poate fi acordată în cuantum de maxim 8.500 lei, respectiv de minim 2,5 ori valoarea indicatorului social de referință.

Este important de subliniat că dreptul la indemnizația pentru CCC nu este condiționat de plata contribuției, iar dacă veniturile realizate în timpul CCC depășesc anumite limite, agențiile care acordă indemnizația vor solicită returnarea banilor necuveniți.

Un document ce trebuie să se regăsească în dosar este declarația pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă ca, în anul următor primirii indemnizației, să prezinte agenției de plăți și indemnizații sociale de care aparține dovadă privind veniturile efectiv realizate pentru anul nașterii copilului eliberată de Fisc. Această adeverință se eliberează de către Fisc după depunerea declarației unice pentru anul nașterii copilului.

Documentele necesare care se cer fiecărui beneficiar, indiferent de sursa veniturilor, respectiv:

-cererea-tip pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
-actele de identitate ale părinților copilului;
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

certificatele de naștere pentru toți copiii născuți după anul 2010; -certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
-declarația părintelui care va beneficia de CCC;
-declarația celuilalt părinte;

-extras de cont pentru persoanele care solicită plata indemnizației prin transfer bancar (titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului).

Indemnizația pentru creșterea copilului pentru persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal beneficiază, potrivit art. 2 alin. (1) din OUG 111/2010, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară pentru creșterea copilului.

Așadar, PFA va datora impozit pe venit pentru veniturile din activități independente realizate, potrivit reglementărilor Codului fiscal. În funcție de aceste venituri se va determina indemnizația pentru creșterea copilului, cuantumul indemnizației lunare fiind de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.